Прочитайте текст даної Публічної оферти і якщо Ви не згодні з одним із пунктів, чи не зрозуміли один із пунктів, пропонуємо уточнити інформацію по одному із доступних способів комунікацій , вказаних на нашому сайті.

У разі прийняття цієї Публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі його положення.

Договір вважається заключеним в порядку ст. 642 ДКУ і вступає в силу Договору приєднання з моменту виконання Вами дій, передбачених п.2.4. Договору, означають повне та беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без винятків і / чи обмежень(акцепт).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ acc

Предметом цього Договору є надання ТОВ “ІТ ФЮЧЕ СКУЛ” (Ідентифікаційний номер юридичної особи №43951059) освітніх послуг додаткової освіти Замовнику послуг, відповідно до обраного переліку освітніх курсів, розміщених на сайті www.itfuture.online , на визначених Договором умовах.

Виконавець приймає на себе зобов’язання щодо надання дистанційних освітніх послуг.

2. ПОРЯДОК ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ acc

2.1. Договір укладається між Виконавцем освітніх послуг та Замовником послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

2.2. Акцепт умов Договору означає повне та беззастережне прийняття Замовником послуг усіх умов Договору, без будь-яких винятків та/або обмежень та рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг, згідно з обраним переліком, розміщеним на сайті www.itfuture.online.

2.3 Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця освітніх послуг, або на сайті Виконавця освітніх послуг шляхом оплати Замовником, або іншою особою послуг Виконавця освітніх послуг за тарифами, зазначеними веб-сторінкою курсу навчання;

2.4. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту оплати Замовником онлайн-занять та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця;

2.5. Укладання Договору означає, що Замовник послуг:

у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням та правилами надання освітніх послуг;

приймає всі умови зазначеного договору без зауважень.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ acc
 1. Освітні послуги надаються Замовнику послуг виключно за передоплатою відповідно до тарифів, вказаних на сайті www.itfuture.online, на веб-сторінці https://itfuture.online/payment ;

 2. Оплата, внесена Замовником послуг за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем – не повертаються;

 3. Важливо: Для ідентифікації платежу при здійсненні платежу вказуйте ПІБ учня.

 4. Доступні способи оплати вказані на веб-сторінці: https://itfuture.online/payment

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ acc

Виконавець освітніх послуг зобов’язаний:

 • Організувати діяльність з навчання відповідно до його віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;

 • Розвивати здібності та інтереси учня;

 • Здійснювати надання освітніх послуг із застосуванням індивідуального підходу;

 • Попередити про скасування або перенесення заняття заздалегідь. Школа інформаційних технологій “IT FUTURE” не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником послуг було надано неактуальні контактні дані.

Виконавець освітніх послуг має право:

 • Виконавець послуг залишає за собою право здійснювати заміну викладачів та коригувати розклад.

 • Зупинити надання освітніх послуг або відрахувати учня при несвоєчасному виконання Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Школою інформаційних технологій IT FUTURE Online.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ: acc

5.1. Замовник послуг (або його довірена особа) зобов’язаний:

5.1.1. Протягом усього періоду користування освітніми послугами дотримуватись умов цього Договору.

5.1.2. Не менше ніж за 1 день проінформувати викладача про відміну або перенесення заняття.

5.1.3 Учень може бути “онлайн” щонайменше як 5 хвилин на початок заняття. У разі не явки на заплановане заняття протягом 15 хвилин після його початку, урок списується автоматично.

5.2. Замовник послуг має право:

5.2.1. Користуватися послугами згідно з умовами цього Договору;

5.2.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог цього Договору;

5.2.5. Вносити пропозицію щодо покращення роботи Школи інформаційних технологій “IT FUTURE Online”.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН acc

6.1. Виконавець освітніх послуг несе відповідальність перед Замовником послуг у розмірі суми Передплати за невикористані заняття, документально підтверджену.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин невідворотньої сили, що виникли після набуття чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і які неможливо було запобігти жодними діями.

6.3. У разі порушення Замовником послуг умов цього Договору Виконавець освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які зазначені у договорі.

7. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ acc

7.1. Договір може бути розірваний у таких випадках:

7.1.1. При прийнятті Замовником послуг рішення про відмову від отримання освітніх послуг та повідомлення про це Адміністратора школи шляхом телефонного дзвінка або e-mail листа. Сплачені уроки у разі розірвання Договору не повертаються.

7.1.2. При прийнятті Виконавцем освітніх послуг відповідного рішення на підставі систематичного невиконання своїх зобов’язань та повідомленням їх про це за п’ять календарних днів.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ acc

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли з приводу невідповідного виконання вимог цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі сторін до другої.

8.2. Виконавець освітніх послуг після отримання від Замовника послуг претензії, зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.

8.3. Якщо суперечка між Сторонами буде вирішена в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за вирішенням спору до суду за місцезнаходженням Виконавця освітніх послуг.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ acc

9.1. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та у повному обсязі.

9.2. З питань, які не є врегульованим цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

10. РЕКВІЗИТИ acc
 • Найменування: ТОВ “ІТ ФЮЧЕ СКУЛ”
 • ЕДРПОУ: 43951059